21 ივლისი, პარასკევი, 2017წ.
შპს “კანისა და ვენსნეულებათა ს/კ ეროვნული ცენტრის“,
საქართველოს დერმატო-ვენეროლოგთა ასოციაციისა და
ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის
56-ე კონფერენცია “შემთხვევები დერმატო-ვენეროლოგის პრაქტიკიდან”
ხელმძღვანელები: პროფ. გიორგი გალდავა, პროფ. თინა ქიტუაშვილი

პ რ ო გ რ ა მ ა
11:30 – 12:00 მონაწილეთა რეგისტრაცია

12:00 _ 12:20 ლინეარული IgA დაავადება.
ირმა ბუჩუკური – აკ.დ.მ., ინსტიტუტი “გეომედის” და პ.შოთაძის თბილისის სამედიცინო
აკადემიის პროფესორი, ეროვნული ცენტრის დერმატო-ვენეროლოგი.

12:20 _ 12:40 სიფილისის დიაგნოსტიკის საკითხები ორსულებში.
ლია მთივლიშვილი – ივ.ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის
ფაკულტეტის რეზიდენტი; გიორგი გალდავა – აკ.დ.მ., ეროვნული ცენტრის გენერალური
დირექტორი, ასოციაციის პრეზიდენტი, თსუ-ის პროფესორი; ნანა ჩხიკვიშვილი –
აკ.დ.მ., ეროვნული ცენტრის დერმატო-ვენეროლოგი.

12:40 _ 13:00 ანოგენიტალური სკლეროზული ლიქენი მოზარდებში.
თინა ქიტუაშვილი – აკ.დ.მ., ეროვნული ცენტრის დირექტორი სამეცნიერო-სასწავლო
დარგში, თსუ-ის და დ.ტვილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი.

13:00 – 13:20 ექსტრაგენიტალური სკლეროზული ლიქენი ბავშვთა ასაკში.
ნატო ლაბაძე – ივ.ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის
ფაკულტეტის რეზიდენტი.

13:20 – 13:40 სებორეული დერმატიტი ბავშვთა ასაკში.
მაია პაიკიძე – ივ.ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის
ფაკულტეტის რეზიდენტი.

13:40 – 13:50 დისკუსია.
13:50 სესიის დახურვა.